Avís legal

Finalitat de l'Aula Virtual

L'Aula Virtual és l'entorn d'ensenyament i aprenentatge de l'Escola d'Administració Pública de la Generalitat de Catalunya (EAPC). La seva principal finalitat és posar a l’abast del personal que treballa a les administracions públiques catalanes materials i procediments que, basats en les tecnologies de la informació i la comunicació, contribueixin a facilitar, actualitzar i millorar la seva formació al llarg de la vida, per la qual cosa proporciona cursos i eines que permetin connectar i afavorir la col·laboració entre els seus membres, com ara:

  • accés a cursos i materials didàctics i informatius multimèdia tant de creació pròpia com encomanats,
  • guies d’orientació i assessorament en línia sobre qüestions diverses referides a la formació virtual,
  • informació en general d’interès per al personal al servei de les administracions públiques catalanes,
  • gestió de la inscripció a cursos de formació i d’altres activitats organitzades o coordinades pel Servei de Formació per a la Generalitat de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya,
  • instruments de comunicació i treball col·laboratiu en línia (servei de missatgeria, wikis…).


Allotjament i desenvolupament tècnic de l'Aula Virtual

L'empresa IthinkUPC s'encarrega de l'allotjament de l'Aula Virtual. Per tal de garantir-ne el servei, administra el servidor corresponent, fa còpies de seguretat de les dades, monitoritza els moviments que s'hi efectuen en modalitat 24 x 7 i administra la base de dades, d'acord amb les previsions de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Així mateix, IthinkUPC du a terme, d'acord amb les directrius del Servei de Formació per a la Generalitat de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, la tasca d'actualització i desenvolupament de l'entorn Moodle en què es basa l'Aula Virtual.


Paper d'intermediària de l'Aula Virtual en espais cedits a departaments del Govern català o altres ens públics

L'Escola d'Administració Pública de Catalunya no pot vetllar per l’ús correcte de tots i cadascun dels espais cedits a departaments del Govern català o altres ens públics, ni en l’aspecte social ni en el didàctic ni en el lingüístic, tot i que confia que tots els professionals dels organismes a qui facilita l'accés a l'Aula en faran un bon ús ajustat al marc legal vigent i en respectaran les condicions de servei.


Responsabilitat per continguts

Els titulars de serveis amb clau d’accés privada, siguin persones físiques individuals o responsables de serveis de formació de departaments del Govern o d'altres ens públics, són plenament responsables tant de les activitats com dels continguts que publiquin als espais d'informació i comunicació de l'Aula Virtual.


Avís de continguts inadequats

En cas que es produís qualsevol mena de vulneració de la legalitat vigent o de les condicions de servei, us agrairem que ens ho feu saber a l'adreça de correu electrònic avirtual.eapc@gencat.cat, per tal que procedim a comprovar-ho i a modificar o retirar, si escau, els continguts inadequats.


Enllaços externs

Així mateix, l'EAPC no es fa responsable de la informació que es pugui obtenir a través d'enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d'aquest organisme. Tanmateix, us agrairem que ens notifiqueu qualsevol irregularitat que hi detecteu a avirtual.eapc@gencat.cat, per tal que puguem esmenar l’error en la manera del possible.


Característiques del servei

L'Aula Virtual es basa tècnicament en Moodle, un reconegut paquet de programari lliure per a la impartició de cursos sobre la plataforma Internet que facilita la disposició d'un marc d'educació social constructivista.

Aquest programari s'actualitza regularment a mesura que apareixen noves versions que en milloren la funcionalitat o la seguretat.


Propietat intel·lectual

El disseny gràfic i els continguts de l'Aula Virtual, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de l'EAPC o d’algun organisme vinculat a aquesta, o de terceres persones que n’hagin autoritzat l’ús dels continguts a l’esmentada Escola, l’autoria dels quals es fa constar a les pàgines corresponents.

Atesa la finalitat formativa i de servei públic de l'entorn i si no hi ha indicació explícita en sentit contrari, sotmetem tots aquests materials a una llicència oberta de tipus Creative Commons (by-nc-sa), que es reserva el dret de reconeixement de l’autoria i d’exigir que no se’n faci cap mena d’ús comercial, així com de compartir sota la mateixa llicència els materials generats a partir de l'obra original.


Fiabilitat de la informació administrativa

La informació administrativa facilitada a través d’aquest web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment al DOGC i a altres diaris oficials, l’edició impresa dels quals és l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut.


Política de privadesa

Les galetes, formularis o altres mitjans de naturalesa anàloga generats per l'Aula Virtual són eines destinades a fer més eficient el nostre servei. Les dades obtingudes no serviran per establir perfils que vulnerin el cercle de privadesa de les persones usuàries ni seran cedides en cap cas per a usos comercials i/o publicitaris.

Escola d'Administració Pública de Catalunya
Girona, 20
08010 Barcelona
Telèfon 935 672 323