Acord de protecció de dades

L’Escola d’Administració Pública de la Generalitat de Catalunya garanteix el dret a la protecció de les dades personals que es faciliten a través d’aquesta aplicació en el termes establerts per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garanties digitals i pel Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, implementant les mesures de seguretat necessàries i adequades al tipus de dades personals.

En aquest sentit, us informem que les dades formen part dels tractaments següents:

Tractament 1: Activitats formatives docents

 • Identificació del tractament: Activitats formatives docents
 • Responsable del tractament: Direcció de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
 • Legitimació: Consentiment de la persona interessada i/o la missió realitzada en interès públic segons les funcions pròpies de l’Escola, d’acord amb l’article 3 de la Llei 4/1987, de 24 de març, reguladora de l’EAPC. Consentiment de la persona interessada en l’execució d’un contracte, d’acord amb l’article 6 del Reglament UE 2016/679 del Parlament europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques, pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades. Teniu dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
 • Finalitat: La finalitat del tractament és la de gestionar les dades personals del personal docent/ponent de les activitats formatives i jornades organitzades per l’EAPC; i la difusió de la valoració com a docent/ponent a l’entorn virtual restringit per a gestors de formació amb la finalitat de compartir el coneixement sobre la valoració de les activitats de l’EAPC.
 • Destinataris: Les dades se cedeixen als/a les responsables de formació del departament respectiu, als òrgans estratègics i a totes les persones que accedeixin a les dades, en virtut del principi de publicitat activa previst a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern..
 • Drets de les persones interessades: Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació o la portabilitat, enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de l’EAPC o mitjançant el següent formulari.
 • Informació addicional: Podeu trobar més informació en relació a la política de protecció de dades de l’EAPC a la pàgina web de l’EAPC.

Tractament 2: Activitats formatives alumnes

 • Identificació del tractament: Activitats formatives alumnes
 • Responsable del tractament: Direcció de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
 • Legitimació: Consentiment de la persona interessada i/o la missió realitzada en interès públic segons les funcions pròpies de l’Escola, d’acord amb l’article 3 de la Llei 4/1987, de 24 de març, reguladora de l’EAPC. Teniu dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. Les dades identificatives són necessàries per tramitar el vostre escrit. El fet de no proporcionar-les pot impedir que es tramiti. Teniu dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
 • Finalitat: La finalitat del tractament és la de gestionar les dades personals dels alumnes i assistents a totes les activitats organitzades per l’EAPC.
 • Destinataris: Les dades es cedeixen als/a les responsables de formació del departament respectiu, als òrgans estratègics i a totes les persones que accedeixin a les dades, en virtut del principi de publicitat activa previst a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 • Drets de les persones interessades: Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació o la portabilitat, enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de l’EAPC o mitjançant el següent formulari.
 • Informació addicional: Podeu trobar més informació en relació a la política de protecció de dades de l’EAPC a la pàgina web de l’EAPC.


Data d'actualització: 22.03.2024